Σήμερα που ο τομέας των μελετών αποκτά μεγάλη βαρύτητα λόγω των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας των έργων, η Geotest είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, άρτιο εξοπλισμό και επιστημονική επάρκεια στην εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής μελετών.

1. Αρχιτεκτονικά - Ειδικά Αρχιτεκτονικά

Το τμήμα αρχιτεκτόνων ασχολείται με:

 • Κτίρια πολιτιστικά, Συνεδριακά, Διοικητικά, Εκπαιδευτικά, Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Κτίρια Γραφείων, Κατοικιών - Οικισμών, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις σε λιμάνια, Εγκαταστάσεις σε αυτοκινητόδρομους, Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Εμπορικά κέντρα και καταστήματα
 • Αναπαλαιώσεις - Αναστηλώσεις διατηρητέων, παραδοσιακών και νεοκλασικών κτιρίων
 • Διαμορφώσεις και αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων

2. Στατικά

 • Γέφυρες κάθε μορφής
 • Τεχνικά έργα οδοποιίας
 • Τεχνικά έργα υδραυλικών

3. Ηλεκτρομηχανολογικά

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Βιομηχανικών Έργων
 • Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων Κτιριακών Έργων
 • Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για εμπορική χρήση
 • Μελέτες Η/Μ Κοινόχρηστων χώρων

4. Οδοποιία

 • Ελεύθερες λεωφόροι και αστικές αρτηρίες
 • Υπεραστικοί οδικοί άξονες και αυτοκινητόδρομοι
 • Ανισόπεδοι και ισόπεδοι κόμβοι
 • Μελέτες τεχνικών έργων οδοποιϊας
 • Αναβάθμιση οδικών αξόνων και κόμβων 
 • Οδοστρώματα
 • Κυκλοφοριακή σήμανση

5. Υδραυλικές Μελέτες

 • Δίκτυα Ύδρευσης - άρδευσης
 • Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Αποχέτευση - αποστράγγιση συγκοινωνιακών έργων
 • Διαχείριση δικτύων ύδρευσης
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έλεγχος διαρροών
 • Υδρολογικές Μελέτες

6. Τοπογραφικά

 • Τριγωνομετρικά και χωροσταθμικά δίκτυα
 • Επίγειες αποτυπώσεις
 • Χαράξεις τεχνικών έργων
 • Φωτογραμμμετρικές Αποτυπώσεις
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Αποτυπώσεις ρεμάτων
 • Ψηφιοποίηση χαρτών
 • Αποτυπώσεις όψεων διατηρητέων κτιρίων

7. Γεωλογικά

 • Γεωλογικές μελέτες έργων υποδομής
 • Γεωλογικές μελέτες καταλληλότητας περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως
 • Γεωφυσικές μελέτες με χρήση Γεωραντάρ
 • Υδρογεωλογικές μελέτες υπογείων και επιφανειακών δικτύων

8. Γεωτεχνικά

 • Γεωτεχνικές μελέτες κτιριακών έργων και έργων υποδομής
 • Μελέτες αντιστηρίξεως
 • Μελέτες κατολισθήσεως
 • Μελέτες ειδικών θεμελιώσεων
 • Μελέτες εξυγίανσης εδαφών
 • Αναλύσεις - μελέτες ευστάθειας πρανών
 • Μελέτες υπογείων έργων

9. Περιβαλλοντικά

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων υποδομής
 • Μελέτες ΧΥΤΑ
 • Μελέτες υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Μελέτες κυκλοφοριακού θορύβου και ηχοπροστασίας