Συνεργασία με Δημόσιους Φορείς


Η εταιρία επιδιώκει πάντα την στενή συνεργασία με τον Εργοδότη, την Προϊστάμενη Αρχή και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, καθώς και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς (Δήμος, Δασαρχείο, ΔΕΗ, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες κ.λπ.), προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για την υφιστάμενη κατάσταση και για τυχόν προβλήματα, για τα οποία χρήζει ειδικής διερεύνησης η συμβατότητά τους με το πρόγραμμα εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, η εταιρία επιδιώκοντας την συνεργασία με τις λοιπές εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εξασφαλίζει τόσο την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, όσο και τις διάφορες διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων.