Περιβαλλοντική Διαχείριση


Η Geotest αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και των εκάστοτε Περιβαλλοντικών Όρων της περιοχής, ελέγχει την τήρηση των κανονισμών και των προδιαγραφών των εργασιών με στόχο να αποφευχθούν οι σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών η Geotest παρέχει συμβουλές από εξειδικευμένο προσωπικό στα μέλη της ομάδας των γεωερευνητικών εργασιών προς διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεσή τους δεν θα επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής έρευνας και ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τους σχετικούς Νόμους, Διατάξεις και Αποφάσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Παρεμβάσεις εξαιρετικά διακριτικές χωρίς να επηρεάζουν την εικόνα της περιοχής.
 • Εφαρμογή μεθόδου πολτού κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των ερευνητικών εργασιών (για την οικονομία νερού).
 • Καθορισμός των θέσεων εκτέλεσης διαφόρων γεωερευνητικών εργασιών λαμβάνοντας υπ' όψη τις επί τόπου συνθήκες ή/και τυχόν περιορισμούς (δυνατότητες πρόσβασης, ανάγκη αδειοδοτήσεων ή/και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων).
 • Πλήρης αποκατάσταση των θέσεων έρευνας.

ΜΕΤΡΑ

 • Συστηματική διαβροχή των χώρων εργασίας για τη μείωση της έκλυσης σκόνης.
 • Μέτρα ηχοπροστασίας (σε συμμόρφωση με τους Περιβαλλοντικούς Όρους εφόσον υπάρχουν) όπου λαμβάνονται κατά του παραγόμενου θορύβου (π.χ. για τον περιορισμό των οχλήσεων στην πανίδα της περιοχής) και αφορούν:
  • Τοποθέτηση κινητών ηχοπετασμάτων στην περίμετρο των θέσεων θορυβωδών εργασιών.
  • Καθορισμό συγκεκριμένων διαδρόμων κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου.
 • Περιορισμός στο μέγιστο της χρήσης πιθανά επιβλαβών ουσιών ή άλλες ουσίες που μπορούν να μεταβάλλουν ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτινων πόρων.
 • Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του εργοταξίου.
 • Πρόβλεψη διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων "πυρκαγιάς πρασίνου", καθώς και περιβαλλοντικού ατυχήματος π.χ. διαρροής ορυκτελαίων κλπ.
 • Ανάρτηση πινακίδων σήμανσης και τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης.
 • Τοποθέτηση κυτίου πρώτων βοηθειών στο χώρο του εργοταξίου.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων γεωτρητικών εργασιών.
 • Αναγκαία έργα που απαιτούνται για τον έλεγχο της απορροής των επιφανειακών νερών.
 • Μέτρα για την μείωση της επικινδυνότητας της λειτουργίας των ερευνητικών έργων και για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 • Παρεμβάσεις αντισταθμιστικού χαρακτήρα.