Μελέτες


Η εταιρία έχει εκπονήσει πλήθος Γεωτεχνικών, Γεωλογικών και Μεταλλευτικών μελετών σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες 7 & 8), στηρίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και λογιστικών προγραμμάτων, παρακολουθεί και υιοθετεί την εξέλιξη με αποτέλεσμα να έχει αναπτύξει τη δυνατότητα να εκτελεί έργα μεγάλης κλίμακος, με υπεύθυνο τρόπο, ταχύ και ποιοτικά αξιόπιστο.

Γεωτεχνικές ΜελέτεςΓεωλογικές & Τεχνικογεωλογικές ΜελέτεςΓεωφυσικές ΜελέτεςΜεταλλευτικές Μελέτες
 Μελέτες Θεμελίωσης τεχνικών και κτιριακών έργων Οδικών και σιδηροδρομικών έργων (ορύγματα, επιχώματα, γέφυρες, σήραγγες) Γεωφυσικές διασκοπήσεις με τη χρήση σύγχρονων ραντάρ(γεωραντάρ) για την κατασκευή υπεδαφικών μοντέλων Τεχνικές μελέτες εκμετάλλευσης Λατομικών έργων
 Μελέτες ειδικών θεμελιώσεων Υδραυλικών έργων (Λιμενοδεξαμενές, αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα) Γεωφυσικές διασκοπήσεις για την έρευνα υδάτινων πόρων
 Μελέτες προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης Έργα μελέτης και αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Γεωφυσικές διασκοπήσεις για αρχαιολογική έρευνα
 Μελέτες κατασκευής επιχωμάτων και ορυγμάτων Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας
 Μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων
 Μελέτη εξυγίανσης και βελτίωσης εδαφών