Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής & Ποιοτικού Ελέγχου


Η Geotest ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε έχει εταιρική συμμετοχή σε εργαστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων και της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών δειγμάτων καθώς και τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των βραχωδών δειγμάτων.

Οι υφιστάμενες εργαστηριακές υποδομές επιτρέπουν να παρέχεται μια λεπτομερή και τεκμηριωμένη εικόνα των τιμών των γεωτεχνικών παραμέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιλογή των κατάλληλων τιμών σχεδιασμού.

Το εργαστήριο γεωτεχνικής μηχανικής το οποίο λειτουργεί από το 2006 διαθέτει από το Δεκέμβριο του 2010 διαπίστευση  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO IEC 17025:2005 από το Ε.Σ.Υ.Δ. για την εκτέλεση των κυριότερων δοκιμών εδαφομηχανικής , βραχομηχανικής και ποιοτικού ελέγχου. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες συσκευές για την εξέταση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφικών και βραχωδών δειγμάτων, ενώ διαθέτει και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις βασικές δοκιμές εξέτασης της καταλληλότητας υλικών ως αδρανών.

Οι συσκευές εξέτασης των μηχανικών χαρακτηριστικών είναι πλήρως αυτοματοποιημένες με καταγραφή των αποτελεσμάτων σε Η/Υ ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα των αποτελεσμάτων για τη μετέπειτα επεξεργασίας τους. Η ακρίβεια των μετρήσεων έχει διακριβωθεί για όλες τις συσκευές του εργαστηρίου από εταιρίες πιστοποιημένες από το Ε.Σ.Υ.Δ. καθώς μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί περισσότερες από 10.000 δοκιμές.

download Εργαστηριακές Δοκιμές