Ανθρώπινο Δυναμικό


Οι διοικητικές υπηρεσίες στηρίζονται σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο κατέχει πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών σπουδών. Το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ανέρχεται σε είκοσι δυο άτομα επιστημονικό προσωπικό (Πολιτικοί Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Τοπ. Μηχανικοί και Μηχανολόγοι), καθώς και σε είκοσι πέντε άτομα μόνιμο τεχνικό προσωπικό πεδίου (Εργοδηγοί, Χειριστές γεωτρύπανων και βοηθοί). Το παραπάνω προσωπικό έχει εμπειρία και γνώση όλων των τεχνικών θεμάτων που του επιτρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε απαίτηση του γνωστικού αντικειμένου.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο γνωστικό αντικείμενο των Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών ερευνών και μελετών αποτελεί προτεραιότητα των μελετητών της εταιρίας, η οποία ενθαρρύνει και στηρίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία.