Εταιρικό Προφίλ


Η εταιρία Geotest με σημαντική μελετητική εμπειρία, την τελευταία δεκαετία, εκπονεί μελέτες για τεχνικά έργα υποδομής, Γεωτεχνικές και Γεωλογικές μελέτες, μελέτες κτιριακών έργων και οικονομοτεχνικές μελέτες. Στελεχωμένη με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό σε συνδυασμό με την τεχνολογία αιχμής ωριμάζει με επιτυχία έργα για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και ελληνικό δημόσιο.

Στηρίχθηκε και στηρίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, παρακολουθεί και υιοθετεί την εξέλιξή της με αποτέλεσμα να έχει αναπτύξει τη δυνατότητα να εκτελεί έργα μεγάλης κλίμακας, με υπεύθυνο τρόπο, ταχύ και ποιοτικά αξιόπιστο.

Αναλαμβάνει όλο το πακέτο των μελετών ξεκινώντας από τη φάση της προκαταρκτικής μελέτης έως την τελική φάση δημοπράτησης του έργου.

Παράλληλα φροντίζει για εκείνες τις προϋποθέσεις που οδηγούν στην ασφαλή και τεχνοοικονομική αποδεκτή εκτέλεση του έργου.

Σήμερα που ο τομέας των μελετών αποκτά μεγάλη βαρύτητα λόγω των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας των έργων η Geotest είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, άρτιο εξοπλισμό και επιστημονική επάρκεια στην εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής μελετών.

download Προφίλ Γεωτεχνικών download Προφίλ Εξοπλισμού download Προφίλ Εταιρίας