Geotest

Γεωτεχνικές - Μεταλλευτικές Έρευνες


Η Geotest ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον για τις γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες. Ταυτόχρονα η Geotest εκμεταλλευόμενη την εμπειρία  της στον τομέα των γεωτεχνικών και μεταλλευτικών ερευνών συμμετέχει σε μεγάλες έρευνες εκτελώντας με ασφάλεια και τεχνικοοικονομικά αποδεκτό τρόπο σύνθετα και μεγάλα έργα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Με ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με ελληνικούς και αλλοδαπούς φορείς η Geotest έχει πραγματοποιήσει έρευνες και μελέτες σε όλο τον Ελλαδικό χώρο συμμετέχοντας με επιτυχία σε  έργα τόσο στην ξηρά όσο και στην θάλασσα.

Εξοπλισμός

Η εταιρία διαθέτει γεωτρητικό εξοπλισμό για κάθε τύπο ερευνητικών και δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. Περιλαμβάνει συνολικά δεκατρία δειγματοληπτικά γεωτρύπανα με δυνατότητα ανόρυξης κατακόρυφων και κεκλιμένων γεωτρήσεων μικρού μεσαίου και μεγάλου βάθους.


Ειδικός Εξοπλισμός Υπαίθρου

Στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών πεδίου, η εταιρία Geotest κατέχοντας την απαιτούμενη γνώση παρέχει μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών με χρήση εξειδικευμένων οργάνων τελευταίας τεχνολογίας με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.


Μελέτες

Η εταιρία έχει εκπονήσει πλήθος Γεωτεχνικών, Γεωλογικών και Μεταλλευτικών μελετών σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες 7 & 8), στηρίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και λογιστικών προγραμμάτων, παρακολουθεί και υιοθετεί την εξέλιξη με αποτέλεσμα να έχει αναπτύξει τη δυνατότητα να εκτελεί έργα μεγάλης κλίμακος, με υπεύθυνο τρόπο, ταχύ και ποιοτικά αξιόπιστο.


Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής & Ποιοτικού Ελέγχου

Η Geotest ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε έχει εταιρική συμμετοχή σε εργαστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων και της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών δειγμάτων καθώς και τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των βραχωδών δειγμάτων.


Πελάτες - Συνεργασίες

Η εταιρία διαχρονικά έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εγχώριους και αλλοδαπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όμιλοι αξιοποίησης ορυκτού πλούτου και κατασκευαστικοί όμιλοι.


Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η Geotest αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και των εκάστοτε Περιβαλλοντικών Όρων της περιοχής, ελέγχει την τήρηση των κανονισμών και των προδιαγραφών των εργασιών με στόχο να αποφευχθούν οι σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον.


Συνεργασία με Δημόσιους Φορείς

Η εταιρία επιδιώκει πάντα την στενή συνεργασία με τον Εργοδότη, την Προϊστάμενη Αρχή και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, καθώς και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς (Δήμος, Δασαρχείο, ΔΕΗ, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες κ.λπ.), προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για την υφιστάμενη κατάσταση και για τυχόν προβλήματα, για τα οποία χρήζει ειδικής διερεύνησης η συμβατότητά τους με το πρόγραμμα εργασιών.


Ασφάλεια & Υγιεινή

Η ισορροπία μεταξύ εργαζομένου και εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί σχέση δυναμική και αμφίδρομη, άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την υγιεινή του ανθρώπου μέσα στον χώρο που δραστηριοποιείται. Το είδος και η φύση των εργασιών που εκτελούνται σε ένα έργο, οι συνθήκες της εργασίας και του περιβάλλοντος, η θέση του έργου και η εξοικείωση των εργαζομένων με τον κίνδυνο είναι μερικοί από τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ασφάλεια και υγιεινή στο εργοτάξιο.


Πιστοποιήσεις

- Το εργαστήριο γεωτεχνικής μηχανικής διαθέτει από το Δεκέμβριο του 2010 διαπίστευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από το Ε.Σ.Υ.Δ. - Η Geotest διαθέτει πιστοποίηση χρήσης εξειδικευμένων οργάνων από την αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρία παροχής ειδικού εξοπλισμού «REFLEX INSTRUMENTS».